WAXING

74.

Wax nửa chân                           

30’

($12)

250.000 VND

75.

Wax nguyên chân 

40’

($17.5)

370.000 VND

76.

Wax nửa tay

20’

($10.5)

220.000 VND

77.

Wax nguyên tay

40’

($15.5)

330.000 VND

78.

Wax vùng nách

40’

($17.5)

370.000 VND

79.

Wax lưng

10’

($5)

110.000 VND

80.

Wax vùng mép

05’

($5)

110.000 VND